oferta cennik dojazd rezerwacja

 

 
 
 

R E G U L A M I N

 
     
  I.  Postanowienia ogólne

 

 

Warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych - www.apartament20.pl

   

Definicje pojęć użytych w warunkach  
 

 1. Cena za Usługę – wynagrodzenie za Usługę.   
 2. Lokal – lokal mieszkalny opisany szczegółowo na stronach www.apartament20.pl, który stanowi przedmiot Rezerwacji.
 3. Opłata Rezerwacyjna - opłata w wysokości 30% ceny za Usługę, która stanowi przesłankę świadczenia Usługi, podlegająca zaliczeniu na poczet Ceny Usługi.
 4. Ostateczne Potwierdzenie Rezerwacji-potwierdzenie rezerwacji po potwierdzeniu uzyskania przelewu opłaty rezerwacyjnej.
 5. Operator EFEKT Joanna Kapitanowicz z siedzibą we Wrocławiu ul. Kolbuszowska 19/2, 53-404 Wrocław, prowadzący serwis internetowy www.apartament20.pl, dokonujący rezerwacji i świadczący Usługę lub pośredniczący w dokonaniu Rezerwacji i świadczeniu Usługi.
 6. Rezerwacja – uprawnienie do korzystania z Lokalu na warunkach określonych w Ostatecznym Potwierdzeniu Rezerwacji i niniejszych warunkach.
 7. Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.
 8. Usługa – usługi najmu Lokalu opisanego na stronach www.apartament20.pl, które Operator wynajmuje Klientom na cele mieszkaniowe działając w imieniu własnym lub w imieniu i na rzecz uprawnionych posiadaczy.
 9. Wstępne Potwierdzenie Rezerwacji- formularz przyjęcia zgłoszenia Klienta zawierający m.in. numer zgłoszenia rezerwacji, wysokość Opłaty Rezerwacyjnej, wysokość Ceny za Usługę oraz oznaczenie rachunku bankowego, na który należy dokonać przelewu Opłaty Rezerwacyjnej.
 
  II. Rezerwacja  
     
 
 1. Celem dokonania rezerwacji Usługi Klient wypełnia i przesyła na adres e-mail Operatora Formularz Rezerwacyjny dotyczący wybranego Lokalu.
 2. Celem potwierdzenia zgłoszenia rezerwacji Operator przesyła na adres e-mail Klienta, Wstępne Potwierdzenie Rezerwacji.  
 3. Jeśli Operator nie odpowiada na zgłoszenie Klienta oznacza to, że Operator z przyczyn technicznych lub organizacyjnych odmawia dokonania rezerwacji Lokalu.
 4. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego Operatora Opłatą Rezerwacyjną.
 5. Operator przesyła Ostateczne Potwierdzenie Rezerwacji, na adres e-mail podany przez Klienta, nie później niż w terminie 48 godzin od daty wpływu Opłaty rezerwacyjnej na rachunek Operatora.
 6. Ostateczne Potwierdzenie Rezerwacji wraz z Formularzem Rezerwacji stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty Ceny za Usługę w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszych Warunkach.
 
  III. Zasady płatności  
     
 
 1. Klient dokonuje płatności Opłaty Rezerwacyjnej na rachunek wskazany we Wstępnym Potwierdzeniu Rezerwacji lub za pomocą karty płatniczej, podając w tytule zapłaty numer Rezerwacji, w taki sposób by rachunek Operatora został uznany nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania Wstępnego Potwierdzenia Rezerwacji, w każdym przypadku nie później niż na 2 dni przed pierwszym dniem korzystania z Lokalu.
 2. Uznanie rachunku Operatora Opłatą Rezerwacyjną po terminie wskazanym powyżej powoduje nie dojście Rezerwacji do skutku, chyba że mimo tego Operator dokona Ostatecznego Potwierdzenia Rezerwacji.
 3. Płatność pozostałej części Ceny za Usługę dokonuje się na następujących zasadach: 
  • gotówką, lub kartą z chwilą wydania kluczy do Lokalu lub 
  • przelewem bankowym na rachunek Operatora, łącznie z płatnością Opłaty Rezerwacyjnej,
 4. Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Klienta.
 5. Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Klienta.
 6. W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku Operatora musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego lokalu do dyspozycji Klienta.
 
     
  IV. Anulowanie rezerwacji  
 
 1. W przypadku rezygnacji z Rezerwacji, Klient wypełnia Formularz Odstąpienia od Rezerwacji.
 2. Operator jest uprawniony do pobierania od Klienta następujących opłat:
  • 50% Opłaty Rezerwacyjnej, jeśli rezygnacja nastąpi nie później niż 60 dni przed pierwszym dniem, w którym Klient zamierza rozpocząć korzystanie z Lokalu, z tym że  Klient może wystąpić do Operatora o zatrzymanie całości Opłaty Rezerwacyjnej na poczet dokonania rezerwacji nie później niż sześć miesięcy od dnia anulowania Rezerwacji, pod rygorem utraty na rzecz Operatora całej Opłaty Rezerwacyjnej.
  • 100% Opłaty Rezerwacyjnej jeśli rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż opisany w punkcie „a” powyżej.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji kwota należna Klientowi zwracana jest na rachunek bankowy wskazany w formie pisemnej przez Klienta lub na rachunek z którego opłata rezerwacyjna została dokonana.
 
  V. Odpowiedzialność  
 
 1. W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Operator jest zwolniony z odpowiedzialności. 
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego z przyczyn niezależnych od Operatora. Operator może zawiesić dostęp do serwisu www.apartament20.pl na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.
 
  VI. Warunki najmu lokalu  
  Klient korzystając z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:  

 
 1. Odbiór kluczy następuje w miejscu i terminie wskazanym w Potwierdzeniu Rezerwacji.
 2. Przy pobraniu kluczy do Lokalu Klient okazuje dowód tożsamości.
 3. Klient przekazuje klucze do Lokalu w ostatnim dniu najmu Lokalu do godziny 11.00, w miejscu i terminie wskazanym w Potwierdzeniu Rezerwacji.
 4. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Operatora o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Operatora lub dysponenta Lokalu na szkodę. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażania Lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
 5. Klient może korzystać z Lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody wynajmującego. 
 6. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 7. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu Lokalu i w samym Lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich szkodach, jakie Klient wyrządził w wyposażeniu Lokalu i samym Lokalu. Klient zobowiązują się do ich pokrycia najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z Lokalu.
 8. Zasady porządkowe korzystania z danego Lokalu mogą być bardziej szczegółowo opisane w regulaminie porządkowym obowiązującym w danym Lokalu.
 
  VII. Dane osobowe  
     
  Dokonując rezerwacji na stronach www.apartament20.pl, Klient niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Operatora odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.  
     
   
 
  bolekm    ® apartament20. 2007 regulamin  

<<powrót